Vedtægter

Vedtægter for Kulturforeningen Spilledåsen

§ 1  Navn og hjemsted
Kulturforeningen Spilledåsen er en forening med hjemsted i Stevns Kommune.

§ 2 Formål
Det er foreningens formål, gennem musik/koncertarrangementer, foredrag, udstillinger mv. at formidle kulturoplevelser, samt udbrede forståelse af og kendskab til kunst og kultur til den Stevnske befolkning. 

§ 3 Driftsmidler
Foreningen tilvejebringer midler til driften ved kontingentbetaling, billetsalg, sponsorstøtte samt ved tilvejebringelse af tilskud fra offentlige og private midler.

§ 4  Medlemskab
Foreningen henvender sig til alle personer, som har interesse i foreningens formålsparagraf.  Alle personer, firmaer og offentlige foreninger kan optages som medlemmer i ”Spilledåsen”.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningsform.

Når kontingent er betalt, anses medlemskabet for etableret, og medlemmet indtræder med de rettigheder og pligter, som nærværende vedtægter giver.

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, der er fritaget for kontingentbetaling.

§ 5 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest ultimo februar i Stevns Kommune, med følgende dagsorden :

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af revideret årsregnskab
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget
  6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter
  7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Indkommer et forslag senere, kan det ikke behandles på generalforsamlingen.

Afgørelserne på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.                                  

Såfremt blot ét medlem kræver det, afgøres spørgsmålene ved skriftlig afstemning.

Hvert medlem har kun én stemme.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt den samlede bestyrelse ønsker dette, og skal afholdes, hvis mindst 10 % af medlemmerne eller formanden samt et bestyrelsesmedlem skriftligt fordrer dette. 

Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.

Reglerne for ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved ordinær generalforsamling – med de af forholdets natur følgende ændringer.

Bestyrelsens sekretær udfærdiger et referat af generalforsamlingen.  Referatet underskrives af dirigenten og indsættes i en af formanden dertil autoriseret protokol.

§ 6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 til 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år med hhv. 2-3, 3-3, 3-4, 4-4 eller 4-5.  Genvalg kan finde sted.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær snarest muligt efter valget.

Bestyrelsen afholder møde så ofte som påkrævet. 

Formanden eller sekretæren indkalder til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 7 Regnskab og budget
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet forelægges senest 5. februar til godkendelse for bestyrelsen, og det godkendte regnskab skal senest 1 uge før generalforsamlingen være tilgængeligt for medlemmerne på et af bestyrelsen valgt sted.  Stedet oplyses i indkaldelsen.

Bestyrelsen udarbejder ved hvert regnskabsårs begyndelse et budget for det kommende år.

§ 8 Hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer i forening.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.                                                   

 § 9 Foreningens aktivitetsniveau
Foreningen skal ved afholdelse af 3–15 arrangementer om året sikre sig at formåls-paragraffen efterleves.

§ 10 Ændring af vedtægter
Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær general-forsamling indkaldt efter bestemmelserne herom i nærværende vedtægter.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på vedkommende generalforsamling, og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Såfremt et forslag om vedtægtsændring bliver vedtaget med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, men mindre end 50 % af medlemmerne er mødt op, kan general-forsamlingen pålægge bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan samme forslag vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, selv om mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 11 Foreningens ophør
Beslutning om foreningen ophør træffes efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

Beslutningen om ophør af foreningens virke skal dog godkendes på en ny general-forsamling, der afholdes mindst 3 uger senere.

Indkaldelse til denne generalforsamling kan lovligt ske samtidig med indkaldelse til den første generalforsamling. 

Et eventuelt overskud efter betaling af foreningens gæld skal anvendes til et kulturelt formål, som vedtages af Stevns Kommune.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt i Mødestedet Snurretoppen, Algade 32, 4660 Store Heddinge d. 18. december 1993.

Seneste ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt i Kulturhuset Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge d. 24. februar 2014